Demana espai a la Fira

Instruccions per als expositors i les atraccions

L'horari de la Fira és de 18h de la tarda a 24h de la nit i dissabte i diumenge al matí de 10h a 14h. Els expositors han d'haver instal·lat la seva parada, estand o atracció abans de les 17h del divendres i diumenge es recollirà a partir de les 23h.

Tots els interessats cal que presentin les sol·licituds per poder tramitar la llicència com a mínim un mes abans de l'inici de la Fira.

Tarifes aplicables

La instal·lació de parades o estands en la zona d'ubicació de la Fira de l'Avellana està subjecte a la Taxa regulada a l'Ordenança Fiscal núm. 24 aprovada per l'Ajuntament de Riudoms.

No estaran subjectes a la taxa, la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local en el recinte de la Fira que no comporti una utilitat econòmica per als beneficiaris (ZONA E).

Les tarifes aplicables són les següents:

ConcepteTarifes          
1. ZONA A: Estand de 4x3 m, en recinte tancat del pati escoles (import fixe per estand)300,00 €
2. ZONA B1: Parada per exposició o venda d'artesania i productes (ocupació per metres lineals zona Palmera)7,00 €/ml
3. ZONA B2: Parada per exposició o venda d'artesania i productes (ocupació per metres lineals sota carpa o al gimnàs de les escoles)18,00 €/ml
4. ZONA C: Establiments de restauració (ocupació per metres lineals)20,00 €/ml
5. ZONA D: Atraccions firals, ocupació per metres quadrats (import fixe per tram) 
    a) Fins a 20 m250,00 €
    b) De 21 a 30 m270,00 €
    c) De 31 a 50 m2100,00 €
    d) De 51 a 75 m2125,00 €
    e) De 76 a 100 m2175,00 €
    f) De 101 a 150 m2200,00 €
    g) De 151 a 200 m2250,00 €
    h) De 201 a 250 m2275,00 €
    i) Més de 250 m2325,00 €
6. Connexió a la xarxa de subministrament elèctric per a les atraccions firals (durant tota la Fira) 
    a) Connexió monofàsica80,00 €
    b) Connexió trifàsica300,00 €
   c) Connexió continua a la xarxa250,00 €

Es liquidarà la superfície ocupada que declari l'interessat a la sol·licitud, sense perjudici de la posterior comprovació i, si s'escau, liquidació definitiva que procedeixi.

La quantia de la taxa és exigible pel total de dies de celebració de la Fira i és d'aplicació l'IVA del 10% sobre les tarifes indicades.

S'exigeix el pagament de la taxa de forma prèvia a l'inici de la celebració de la Fira i és necessari per a la reserva d'espai.

El pagament de la taxa es podrà realitzar en efectiu a les oficines municipals o bé per ingrés o transferència a l'Ajuntament a qualsevol del comptes bancaris següents:

  • CAIXA BANK SA .................................... ES37 2100 0166 0102 0017 4827
  • BANCO SANTANDER SA ...................... ES60 0049 1578 8023 1003 3267
  • BBVA ........................................................ ES62 0182 5634 1802 0043 0728
  • BANC SABADELL....................................ES51 0081 0087 5600 0171 3781

Al document d'ingrés cal indicar el nom del sol·licitant i com a concepte FIRA.