Com s'estructura

print pdf

L'Ajuntament de Riudoms constitueix el Patronat Fira de l'Avellana, en règim de fundació pública i permanent, que té per objecte organitzar els certàmens, assegurar la promoció, fomentar la millora tecnològica de la producció, de la industrialització i del comerç de l'avellana i d'altres que compleixin les condicions que reglamentàriament es determinin. El Patronat de la fundació serà exercit pels següents òrgans:

a) El Consell general. Aquest és l'òrgan representatiu de la fundació i li corresponen les següents funcions:

 1. Exercir la representació de la fundació davant les institucions.
 2. Assessorar el Comitè organitzador en el desenvolupament de les seves funcions.
 3. Determinar les línies generals d'actuació de la fundació.
 4. Elaborar l'informe de dissolució de la fundació, si escau.
 5. Concedir les distincions honorífiques que hi hagi establertes.
 6. Elaborar el projecte de pressupost per a cada exercici.
 7. Elaborar el compte general de l'entitat i trametre'l al ple de la corporació.

El Consell general serà presidit per l'alcalde de Riudoms i estarà conformat pels següents vocals, que en seran membres mentre conservin el càrrec que ha motivat el seu nomenament:

 • President: l'alcalde.
 • Vice-president (en cas que se'n designi): un tinent d'alcalde.
 • Secretari: el de l'Ajuntament.
 • Director: a designar pel Ple de l'Ajuntament de Riudoms.
 • Un representant polític de cada grup municipal.
 • Un representant dels expositors.
 • Cinc representants del Comitè organitzador.
 • El tresorer del Patronat.

b) El Comitè organitzador és l'instrument per a la realització de les decisions dels òrgans de govern del Patronat. El comitè estarà constituït per un nombre indeterminat de membres que pot variar per a cada certamen firal. Seran proposats pel Director de la Fira. Cinc dels seus membres formaran part del Consell general.

c) El Director de la Fira. Serà nomenat per acord del Ple i a proposta del Consell general. Aquest estarà al front de l'organització executiva del Patronat i assumirà la màxima responsabilitat dintre el marc establert pel Consell general.